Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 576/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 576/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko M. Z. o zapłatę oraz sprawy z powództwa H. W. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. Z. na rzecz powódki M. S. kwotę 52.611,72 zł (pięćdziesiąt dwa tys
Czytaj więcej»

I C 586/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C-upr 586/16 UZASADNIENIE Powód – (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko J. L. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.244,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy zawartej przez pozwanego z (...) Bank (...) S.A. w dniu 02.11.2007r.. Pozwany otrzymał do dyspozycji środki pien
Czytaj więcej»

I C 597/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 597/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 grudnia 2016r . Powódka Z. N. złożyła pozew o zapłatę kwoty 9.144,01 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu przeciwko pozwanemu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. . W uzasadnieniu pozwu wskazała, że dnia 13 maja 2014r. zawarła umowę najmu z spółką (...) w K. . Pozwana zobowiązała się do płacenia czynszu w wysokości 900 zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca. W lipcu 2014r. został zawarty aneks do umowy zgodnie z którym
Czytaj więcej»

I C 597/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa G. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. na rzecz powódki G. Z. kwotę 560,98 zł (pięćset sześćdziesią
Czytaj więcej»

I C 666/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 666/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. i E. C. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego p
Czytaj więcej»

I C 666/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 666/15 UZASADNIENIE wyroku z 14 czerwca 2018 roku Powodowie Z. C. (1) i E. C. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu A. A. z siedzibą w S. działającego w Polsce przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. , w którym domagali się zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 56.250 zł oraz na rzecz powódki kwotę 5.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, a ponadto wnieśli o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powodowie podali, że zawarli umowę ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 726/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powódka M. M. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 1.771,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podała, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem pojazdów zastępczych. Poszkodowana K. P. (1) , której samochód uległ uszkodzeniu z winy sprawcy będącego stroną umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym, korzystała z samochodu zastępcz
Czytaj więcej»

I C 793/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 793/16 UZASADNIENIE P. K. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia od pozwanego kwoty 4.591,42 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 marca 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanego o zapłatę odszkodowania na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.04.2016r. , mocą której (...) Sp.z o.o. jako cesjonariusz wierzytelności od P. N. i
Czytaj więcej»

I C 795/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 795/16 UZASADNIENIE Powodowie - L. D. i S. D. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu J. W. (1) , w którym zażądali nakazania pozwanemu, aby przywrócił powodom utracone posiadanie gruntu, stanowiącego ich działkę nr (...) położoną w M. przy ul. (...) , poprzez zdemontowanie posadowionego na granicy ich działki ogrodzenia na odcinku ok. 20 m od ulicy (...) do budynku gospodarczego powodów i zakazanie jej naruszania w przyszłości oraz zasadzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasa
Czytaj więcej»