Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 666/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 666/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. i E. C. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego p
Czytaj więcej»

I C 666/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 666/15 UZASADNIENIE wyroku z 14 czerwca 2018 roku Powodowie Z. C. (1) i E. C. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu A. A. z siedzibą w S. działającego w Polsce przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. , w którym domagali się zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 56.250 zł oraz na rzecz powódki kwotę 5.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, a ponadto wnieśli o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powodowie podali, że zawarli umowę ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 726/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powódka M. M. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 1.771,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podała, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem pojazdów zastępczych. Poszkodowana K. P. (1) , której samochód uległ uszkodzeniu z winy sprawcy będącego stroną umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym, korzystała z samochodu zastępcz
Czytaj więcej»

I C 793/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 793/16 UZASADNIENIE P. K. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia od pozwanego kwoty 4.591,42 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 marca 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanego o zapłatę odszkodowania na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.04.2016r. , mocą której (...) Sp.z o.o. jako cesjonariusz wierzytelności od P. N. i
Czytaj więcej»

I C 795/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 795/16 UZASADNIENIE Powodowie - L. D. i S. D. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu J. W. (1) , w którym zażądali nakazania pozwanemu, aby przywrócił powodom utracone posiadanie gruntu, stanowiącego ich działkę nr (...) położoną w M. przy ul. (...) , poprzez zdemontowanie posadowionego na granicy ich działki ogrodzenia na odcinku ok. 20 m od ulicy (...) do budynku gospodarczego powodów i zakazanie jej naruszania w przyszłości oraz zasadzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasa
Czytaj więcej»

I C 840/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 840/16 UZASADNIENIE Powód M. S. (1) wniósł pozew o zapłatę przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 10.257,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.10.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość szkody doznanej przez A. P. w wyniku kolizji zaistniałej w dniu 1 września 2016 roku, w której uszkodzeniu uległ samochód V. o nr rej. (...) . Pozwany ustalił odszkodowan
Czytaj więcej»

I C 996/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C - upr 996/17 UZASADNIENIE Powód - Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł pozew przeciwko pozwanej M. P. (1) o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym domagał się zasądzenia kwoty 4.451,56 zł oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy o kredyt studencki zawartej w dniu 14 lutego 2003r. przez pozwaną z Bankiem (...) S.A. Dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą przez pozwaną kwotę kapitału kredytu - 4.259,19 zł o
Czytaj więcej»

I C 996/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 996/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę kwoty 1.810,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 1043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C upr 1043/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu D. S. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 18.451,81 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w stosunku rocznym, nie wyższej niż maksymalne odsetki za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.309,36 zł od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 3.007,58 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
Czytaj więcej»

I C 1147/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 1147/17 UZASADNIENIE Powód – easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanym C. K. (1) i V. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 24.448,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy kredytu zawartej przez
Czytaj więcej»